OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD
platné od 02.09. 2023


1) ÚVODNÍ USTANOVENÍ


Zaškrtnutím políčka před odesláním registrace kupující vyjadřuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu a že s nimi souhlasí.

Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupní smlouvy týkající se lekce, které proběhnou na území České republiky, uzavřené prostřednictvím internetového obchodu.

2) DEFINICE

Definice, zkratky a ekvivalenty pojmů použitých v těchto obchodních podmínkách jsou specifikovány následovně:

Prodávající:
Miroslav Kolenyak
Zborovská 124/68
Praha - Malá Strana
150 00 Praha
IČ: 75171805 zapsán v živnostenském rejstříku
e-mail: info@bodymindtransform.czz, web: https://www.bodymindtransform.cz.

Spotřebitel: je osoba, která nakupuje službu pro osobní potřebu a která uzavírá s prodávajícím koupaní smlouvu (dále také jako „kupující"/ „uživatel").

Kupní smlouva: smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem distančním způsobem sjednaná a uzavřená výhradně prostřednictvím alespoň jednoho komunikačního prostředku bez současné přítomnosti stran zejména využitím internetové objednávky. V těchto obchodních podmínkách se kupní smlouvou rozumí registrace na lekci, následná platba za registraci a potvrzení o registraci a v konečném důsledku účast na lekci.

Kupní smlouva se vztahuje jen na lekce organizované v České republice, přičemž zaškrtnutím políčka v internetovém stránce před odesláním registrace kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva se řídí zejm. ustanoveními o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem ve smyslu § 1810 a násl. a dále ustanoveními ohledně kupní smlouvy ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") a dále těmito obchodními podmínkami. Délka trvání kupní smlouvy je limitována obdobím od zaslání objednávky kupujícího a jejího kladného vyřízení až do řádného poskytnutí služby na základě objednávky kupujícího, anebo změněné v souladu s těmito OP. Registrační formulář: se nachází na internetové adrese https://bodymindtransform.cz/rezervace

Obchodní podmínky: upravují podrobnosti smluvního vztahu spotřebitele a prodávajícího (dále také jako „OP").

Lekce BODYMIND TRANSFORM - Ranní program: trenérská lekce, na kterou se vztahují tyto OP (dále také jako „lekce").

3) INFORMACE O CENĚ

3.1. Cena registrace zahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH). Cena registrace je uvedena na webové stránce prodávajícího.

3.2. Slevy na registraci konkrétního lekce platí do 24.00 hod. posledního dne uvedeného na internetové stránce, na které je možné provést registraci za snížené ceny.

4) REGISTRACE A POTVRZENÍ REGISTRACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Informace o registraci na konkrétní lekci jsou přístupné na oficiálních stránkách prodávajícího (https://bodymindtransform.cz).

4.2. Registrace probíhá postupem uvedeným na internetové stránce.

4.3. Odeslání registrace je podmíněno tím, že spotřebitel potvrdí, že se seznámil a souhlasí s OP a se zpracováním svých osobních údajů.

4.4. Po odeslání registrace bude spotřebitel vyzván k platbě za lekci platbou převodem na bankovní účet dle instrukcí na internetové stránce, čímž však ještě nedochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem. Kupní smlouva je uzavřena:

V případě platby převodem na účet v okamžiku poté co bude přijata platba na bankovní účet prodávajícího a prodávajícím odsouhlasena v systému správnost platby.

Kupující následně obdrží e-mail potvrzením platnosti jeho rezervace.


5) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY SPOTŘEBITELE

5.1. Spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy dle Zásad garance spokojenosti a to v plné výši zaplacené částky. Odstoupení od kupní smlouvy a tedy nárok na vrácení peněz vzniká písemným nebo elektronickým zasláním odstoupením od kupní smlouvy na adresu Prodávajícího.

5.2. V ostatních případech má spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od přijetí potvrzení o registraci spotřebitelem za podmínek uvedených v § 1829 a násl. občanského zákoníku. Spotřebitel může využít své právo na odstoupení od kupní smlouvy písemně či elektronickou poštou.

5.3. Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnáct dní (14) ode dne doručením oznámením o odstoupení od smlouvy provede zaslání zaplacené částky zpět na účet kupujícího.

5.4. Při odstoupení 48 hodin a více před začátkem akce se vrací 50% uhrazené částky. Při odstoupení 48 hodin a méně před začátkem akce se vrací 25% uhrazené částky


Made on
Tilda